කොවිඩ් 19 – මූල්‍ය සහන

Related Posts

கோவிட் 19 – இறை…

இலங்றை மத்திய வங்கியின் சுற்றறிக்றை கோவிட் - 19 இனால் தாக்கற்றத்திற்குள்ளான தனிநபர்கள் மற்றும் சுயதொழில் வியாபாரங்கள் உள்ளடங்கலான வியபார நடவடிக்கைைளுக்கு ஒரு பரந்தளவிலான இறை மற்றும் நிதியியல் சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக பங்குனி 27, 2020 திகதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கை இலங்கை…
Read more

COVID-19 Fiscal and Financial…

CBSL CIRCULAR The Central Bank of Sri Lanka has issued a Circular dated 27 March 2020 to introduce a wide range of fiscal and financial concessions for business activities including…
Read more