கோவிட் 19 – இறை மற்றும் நிதியியல் சலுகைகள்

Gajma-Tamil-Article

இலங்றை மத்திய வங்கியின் சுற்றறிக்றை

கோவிட் – 19 இனால் தாக்கற்றத்திற்குள்ளான தனிநபர்கள்
மற்றும் சுயதொழில் வியாபாரங்கள் உள்ளடங்கலான
வியபார நடவடிக்கைைளுக்கு ஒரு பரந்தளவிலான இறை
மற்றும் நிதியியல் சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தும்
விதமாக பங்குனி 27, 2020 திகதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கை
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க...
0

Leave a Comment!*

Related Posts

කොවිඩ් 19 – මූල්‍ය…

සම්පූර්ණ වාර්තාව කියවන්න
Read more

COVID-19 Fiscal and Financial…

CBSL CIRCULAR The Central Bank of Sri Lanka has issued a Circular dated 27 March 2020 to introduce a wide range of fiscal and financial concessions for business activities including…
Read more